Elävän musiikin tuki

Päivitetty 15.12.2017

Elävän musiikin tukea on mahdollista saada erilaisiin kotimaista luovaa ja/tai esittävää säveltaidetta sisältäviin projektikohtaisiin hankkeisiin. Tuettavia hanketyyppejä ovat mm. yksittäiset konsertit, konserttisarjat, kiertueet ja musiikkitapahtumat sekä kotimaassa että ulkomailla. Pääpaino on ammattimaisessa tekemisessä.

HUOM! Showcase- ja muut promootioesiintymiset, joista esiintyjille ei jää matka-, majoitus yms. kulujen jälkeen palkkiota, kuuluvat markkinointi/vientituen piiriin. Pelkkä ilmainen esiintyminen ei kuitenkaan riitä markkinointi- ja vientituen perusteeksi. Kyseessä pitää olla sellaisen vientituotteen markkinointi, jonka myynnistä tai lisensioinnista voidaan olettaa saatavan tulevaisuudessa vientituloja tai jokin muu hyvin perusteltu konkreettinen vientinäkökohta.

Hakuajat

1)  28.2.2018 mennessä
2)  30.4.2018 mennessä
3)  31.8.2018 mennessä
4)  31.10.2018 mennessä

Hakemukset on toimitettava ennen hankkeen toteuttamista, jälkikäteen tulleita hakemuksia ei käsitellä.

Hakemuksia ei kannata lähettää liian varhaisessa vaiheessa. Jos tarkemmat tiedot hankkeen sisällöstä (mitä, missä, milloin ja esiintyjät) eivät ole vielä tiedossa, niin hakemus ei ole hakukelpoinen. Puutteellisia hakemuksia ei voida käsitellä.

Käsittelyprosessi kestää 4-6 viikkoa. Hakemukset käsittelee ensin musiikkialan asiantuntijoista koottu toimikunta, joka arvioi hakemuksia alla olevien kriteereiden perusteella ja tekee päätösesitykset. Päätökset vahvistaa säätiön hallitus. Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätös sähköisesti.

Keskeisiä tukikriteerejä

 • esiintyjien ja/tai tekijöiden taso ja ammatillinen taso
 • hankkeen sisällön laatu ja taso
 • hankkeen musiikillinen, kulttuurinen ja alueellinen merkitys
 • ulkomaisten hankkeiden kohdalla niiden merkitys esiintyjien ja/tai tekijöiden uran kannalta

Tukea ei pääsääntöisesti myönnetä

 • harrastustoimintaan liittyviin hankkeisiin, mm. oppilasorkestereiden tai muiden harrastajaryhmien hankkeet
 • harrastajakuorojen tavanomaisiin konsertteihin kotimaassa
 • VOS-orkestereiden perustoimintaan liittyviin hankkeisiin
 • esiintymisiin, joista muusikoille ei makseta palkkiota tai ei jää palkkiota kulujen jälkeen
 • esiintymisiin, joissa tekijänoikeudellisesti suojatuista teoksista ei makseta esityskorvauksia
 • vakiintuneille valtion- ja/tai kunnanavustusten piiriin kuuluville isoille musiikkijuhlille/festivaaleille
 • musiikkijuhlien/festivaalien yksittäisiin konsertteihin, paitsi milloin niiden tuotannosta ja taloudesta vastaa jokin muu taho kuin musiikkijuhla/festivaali itse
 • teatteri-/tanssiteatteriproduktioille, joissa musiikin osuus ei ole poikkeuksellisen merkittävä
 • kulu- ja tulorakenteen kannalta epärealistisiin hankkeisiin
 • kilpailujen järjestämiseen ja niihin osallistumiseen
 • soittimien ja laitteiden hankintaan

Elävän musiikin tuen erityistuet

VAKA-tuki

VAKA-tuki on opetus- ja kulttuuriministeriön erillisellä määrärahalla rahoitettava tuki. Sitä myönnetään ammattimaisesti toimivien muusikoiden, musiikkiyhdistysten, musiikkiklubien, konserttitalojen, alan yritysten ja yksittäisten tapahtumantuottajien kotimaassa järjestämiin konserttisarjoihin.

VAKA-tuen hakuajat ovat samat kuin elävän musiikin tuella (ks. yllä).

VAKA-tukea haetaan MESin elävän musiikin tuen hakemuslomakkeella. Hakemuksessa ei tarvitse mainita, että hakee VAKA-tukea, vaan se tehdään normaalina elävän musiikin tuen hakemuksena.

Kuoromatkatuki

Kuorojen ulkomaisiin esiintymismatkoihin jaettava tuki on myös opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä erillinen määräraha.

Hakuaika: 31.3.2018 mennessä

Hakemukset käsittelee ensin kuoroalan asiantuntujoista koostuva toimikunta. Keskeisin tukikriteeri on kuoron taiteellinen taso ja sen valmius toimia suomalaisen kuorokulttuurin edustajana ulkomailla. Myös matkan sisältöön kiinnitetään huomiota. Toimikunnan tekemät päätösesitykset vahvistaa säätiön hallitus.

Tästä sähköiseen hakuun

powered by eMedia